มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

          เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต mrk.co.th จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

          • mrk.co.th จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

          • mrk.co.th จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

          • ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์

          ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง mrk.co.th และส่งมาตามที่อยู่ของบริษัท มิสเตอร์เค กิมจิ จำกัด
931/4 – 931/8 มุขมนตรี ซอย 5/5 ถนน มุขมนตรี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

          • ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนจดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ที่ อีเมล : info@mrkkimchi.com

          • ช่องทางที่ 3 ติตต่อผ่านทาง เว็บไซด์

          ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซด์ mrk.co.th โดยสามารถกรอกรายละเอียดแจ้งเรื่องได้ทางหน้า “ติดต่อเรา” หรือ คลิกที่นี่

** แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดแจ้งเรื่องร้องเรียน อยู่ด้านล่างถัดจากแผนที่ลงมา ในหน้า “ติดต่อเรา“​

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

          หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของท่านลูกค้า ท่านลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ท่านสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

          563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
อีเมล : e-commerce@dbd.go.th

          Department of Business Development

          563 Nonthaburi Road Bangkrasor Muang Nonthaburi 11000
Tel. 0-2547-5960 Fax. 0-2547-5973 (Department of e-Commerce)
E-mail : e-commerce@dbd.go.th